آخرین اخبار «کشور های غربی

«جمهوری خلق چین» با حدود یک میلیارد و چهارصدمیلیون شهروند پرجمعیتترین کشور دنیا است. یک اتفاق خیلی مهم این است که قدرت نرم آمریکا تا حدود زیادی از بین رفته است. به هر حال، آمریکا فضای ژئوپلتیک خود را تا هر فضا و مکانی که دشمنان لیبرالیسم (یعنی آمریکا) حضور دارند، گسترش داد. چه عامل یا عواملی میتوانست به برون رفت از بحران های دولت روحانی کمک کنند؟

به علاوه اینها اگر چنددستگیها هم در فضای سیاسی کشور وجود نداشت و همه برای کشور و تعالی ایران همکاری و کمک میکردند، موجب میشد تا کشور از تنگناها خارج شود. مقصر از بین رفتن این اعتماد و امید نیز تا حد زیادی دولت آقای روحانی بود.

این نیز از چالشهای پیشروی دولت است که باید بهگونهای در تعامل با مجلس مدیریت شود، تا باعث ناامیدی و نگرانی افراد زیادی نشده و این طرح از دستور کار خارج شود. امید مردم نیز تا حد زیادی از دست رفته بود و عوامل باعث میشد تا دولت نتواند به خوبی از بحرانها خارج شود. در سال ۹۶ آقای روحانی با رای قابل توجهی که از مردم گرفت بر سر کار آمد و در مقابل وعدههایی نیز داد، اما متاسفانه در همان ابتدای کار و در انتخاب کابینه کاملا مشهود بود که قرار نیست به تعداد زیادی از آن وعدهها عمل کند.

در نظریههای سیاست خارجی، راههایی که بازیگران و تصمیمگیرندگان به تحلیل موقعیت خویش میپردازند، اهداف خود را برمیگزینند، تصمیم میگیرند و در نهایت اجرا میکنند، مورد بررسی قرار میگیرد. لذا، بر اساس این تحقیق، سیاست خارجی دولت یازدهم را میتوان در چارچوب نوعی سیاست خارجی «چندجانبهگرای ضد هژمونیک» تحلیل و بررسی کرد.

ایده تعامل سازنده دولت یازدهم دارای اصول و مولفه هایی است. دولت یازدهم اصول و محور های سیاست خارجی دولت خود را در چارچوب تعامل سازنده با جهان معرفی نمود. مصدق در مجلس شانزدهم می گوید من ماموریت موکلین خود را قبول نکردم و به این مجلس پا نگذاشته ام مگر برای یک مبارزه مقدس و رسیدن به یک مقصود عالی در سیاست داخلی برقراری اصول مشروطیت و آزادی و در سیاست خارجی تعقیب سیاست موازنه منفی.

با توجه به موضوع، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که: به کارگیری رویکرد تعامل سازنده از سوی دولت یازدهم چه پیامدهایی را بر تعاملات بین المللی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ یافته ها و نتایج نشان داده اند که: رویکرد های تعاملی دولت یازدهم بر تعاملات بین المللی جمهوری اسلامی ایران تاثیر و نتایجی معکوس برای جمهوری اسلامی در سیاست خارجی به همراه داشته است.

در همین راستا، تعاملگرایی، چندجانبهگرایی، خروج از انزوا و شکست حصر بینالمللی ناشی از تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ از جمله مهمترین جهتگیریها و اولویتهای سیاست خارجی دولت یازدهم عنوان شد.

این مهمترین چالش دولت سیزدهم است. وضع شاخصهای کلان اقتصادی در شش ماه گذشته اینگونه قابل توجیه نیست» اما در این میان حق با کیست؟ در این میان نمایندگان کُرد پارلمان در جلسه رسمی پارلمان ملی عراق به زبان محلی کردی سوگند یاد کردند.

با این حال در میان این سرگردانی ها، تمایلی شوم برای شیطانی نشان دادن ایران و بد جلوه دادن تهدیداتی که از سوی ایران ساطع می شود به چشم می خورد. همچنین مساله کرونا نیز پابرجاست که البته با تسریع روند واکسیناسیون در حال حاضر به نسبت قبل به خوبی پیش میرود.

185 روز از آغاز به کار دولت رئیسی گذشته است. اگر قرار باشد اول شهریور را مبنای عملی عملکرد دولت رئیسی قرار داد تصویر شاخص های کلان اقتصادی چه تغییری داشته اند و این عملکرد در مقایسه با مدت زمان مشابه پایان دولت روحانی از چه وضعیتی برخوردار بوده است.

این دو گفتمان از منظری بالاتر به عنوان دو خرده گفتمان یا قرائت متفاوت از گفتمان انقلاب اسلامی ایران هستند و با توجه به اقبال عمومی به خرده گفتمان دولت تدبیر و امید در انتخابات ریاست جمهوری 1392 می توان از این موضوع به مثابه شاخص تحول گفتمان عدالت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران یاد کرد.

به بیان دیگر در دوره هشت ساله ریاست جمهوری حسن روحانی حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران 8 برابر شده است. در حوزه حملونقل ریلی درونشهری هم محسن هاشمی، مدیرعامل وقت مترو تهران، گفته است: «زمان دولت خاتمی، آقای احمدینژاد شهردار بودند و من مدیرعامل، گزارشی را در اردیبهشت ٨٤ نوشتم و به ایشان دادم که اینقدر هزینه ماست و دولت این مقدار باید به ما بدهد، ایشان امضا کرد و به دولت و شورای اقتصاد فرستاد؛ پنج تیر شد و رئیسجمهور که دیگر خود آقای احمدینژاد بود در اولین جلسه شورای اقتصاد، نامه خودش مطرح شد، ولی ایشان درخواست خودش را نپذیرفت و من در آن جلسه حضور داشتم؛ البته ما آنقدر رفتیم و آمدیم که بخشی از این پول را گرفتیم.

مبنای بررسی و تحلیل گفتمان در این پژوهش شامل سخنرانی های روسای جمهور، لوایح اصلی تنظیمی دو دولت از جمله لوایح برنامه های توسعه پنج ساله، گزارش های رسمی دولتی و اقدامات اجرایی دولت های مورد بررسی می با شد. موضوع این پژوهش، استخراج عناصر گفتمان عدالت در دو دولت احمدی نژاد و روحانی بر مبنای تحلیل گفتمانی لاکلا و موف (1985) و همچنین بررسی مصادیق ابعاد عدالت در سه بعد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و سیاسی در دولت های مذکور است.

در این بین مقامات دولت اوباما در پنتاگون، سیا و ارتش آمریکا بیش از دیگران سیاست جرج بوش در پذیرش خروج از عراق را زیر سؤالات شدید قرار دادهاند؛ کما اینکه آن دسته از مقامات نظامی و امنیتی دورهی اول بوش که نقش کلیدی در اعزام ۳۰۰ هزار نیروی نظامی و اطلاعاتی -دولتی و خصوصی- به عراق داشتند، خروج از عراق را اشتباه محض بوش لقب داده و وی را به این دلیل سرزنش کردهاند.

در دوران انقلاب تفسیر جدیدی از نهضت امام حسین ارائه شد.گروه های مختلف ایرانی تلاش نمودندتا تمثیل سیاسی جدیدی از عدالت گرایی شیعی ارائه دهند از نظر آنان نهضت امام حسین ماهیتی عاطفی، قیامت نگر و شهادت طلبانه دارد و از سوی دیگر در چارچوب قلمروهای متمایز خوب و بد قرار می گیرد.عنصر شیعی که بر تکلیف گرایی تاکید دارد، خطرات فراروی خود را می پذیرد؛ البته خطراتی را که منشاء رمانتیک دارند.