انواع بازار در اقتصاد چه هستند و چه ساختاری دارند؟

نتایج این مطالعه بیانگر آن است که استفاده از پویاییشناسی سیستم در توسعه گزینههای سیاستی واقعی میتواند استفاده از این گزینهها را در سیاستگذاری صنعت نفت و گاز افزایش دهد. جمهوری اسلامی ایران در فرآیند توسعه پایدار خود به تکنولوژی هستهای چه از لحاظ تأمین نیرو و ایجاد جایگزینی مناسب در عرصه انرژی و چه از نظر دیگر بهره برداریهای صلح آمیز آن در زمینههای صنعت ، کشاورزی ، پزشکی و خدمات نیاز مبرم دارد که تحقق این رسالت مهم به عهده سازمان انرژی اتمی ایران میباشد.

به هر حال نیروگاههای فسیلی و هستهای هر کدام دارای مزایا و معایب خاص خود میباشند و ایجاد هر یک متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی هر کشور خواهد بود و انتخاب نهایی و تصمیم گیری در این زمینه میبایست با توجه به فاکتورهایی از قبیل عوامل تکنولوژیکی ، ارزشی ، سیاسی ، اقتصادی و زیست محیطی توأما اتخاذ گردد. از اینرو به جهت افزایش خطرات و نگرانیها تدریجی در مورد اثرات مخرب انتشار گازهای گلخانهای ناشی از کاربرد فرآیند انرژیهای فسیلی ، واضح است که از کاربرد انرژی هستهای بعنوان یکی از رهیافتهای زیست محیطی برای مقابله با افزایش دمای کره زمین و کاهش آلودگی محیط زیست یاد میشود.

و همکاران (2011) در مطالعهای دیگر بر نگرانیهای زیست محیطی ناشی از سهم بیش از 65 درصدی ذغال سنگ در عرضه انرژی چین تأکید کرده و معتقدند که استفاده از گاز طبیعی به دلیل پاک بودن این سوخت میتواند نگرانیهای یاد شده را کاهش دهد.

در حالیکه آلودگیهای ناشی از نیروگاههای فسیلی سبب وقوع حوادث و مشکلات بسیار زیاد بر محیط زیست و انسانها میشود، سوخت هستهای گازهای سمی و مضر تولید نمیکند و مشکل زبالههای اتمی نیز تا حد قابل قبولی رفع شده است، چرا که در مورد مسایل پسمانداری با توجه به کم بودن حجم زبالههای هستهای و پیشرفتهای علوم هستهای بدست آمده در این زمینه در دفن نهایی این زبالهها در صخرههای عمیق زیرزمینی با توجه به حفاظت و استتار ایمنی کامل ، مشکلات موجود تا حدود زیادی از نظر فنی حل شده است و طبیعتا در مورد کشور ما نیز تا زمان لازم برای دفع نهایی پسماندهای هستهای ، مسائل اجتماعی باقیمانده از نظر تکنولوژیکی کاملا مرتفع خواهد شد.

می توان علت اصلی کم هزینه کردن دولت در بازه زمانی مذکور را، عدم توفیق دولت در وصول درآمد هایش دانست .

به هر حال در مورد مزایای نیروگاههای هستهای در مقایسه با نیروگاههای فسیلی صرفنظر از مسایل اقتصادی علاوه بر اندک بودن زبالههای آن میتوان به تمیزتر بودن نیروگاههای هستهای و عدم آلایندگی محیط زیست به آلایندههای خطرناکی نظیر SO2 ، NO2 ، CO ، CO2 پیشرفت تکنولوژی و استفاده هرچه بیشتر از این علم جدید ، افزایش کارایی و کاربرد تکنولوژی هستهای در سایر زمینههای صلح آمیز در کنار نیروگاههای هستهای اشاره نمود.

برای بررسی این موضوع باید از ۳ بُعد مسئله را مورد بررسی قرار دهید. برای درک این موضوع نیز، باید از ۳ بُعد مسئله را مورد بررسی قرار دهید. بخار آب تولید شده ، همانند آنچه در تولید برق از زعال سنگ ، نفت یا گاز متداول است، بسوی توربین فرستاده میشود تا با راه اندازی مولد ، توان الکتریکی مورد نیاز را تولید کند.

بنابراین در صورتیکه هزینههای اجتماعی تولید برق را در ارزیابیهای اقتصادی نیروگاههای فسیلی و هستهای منظور نمائیم قطعا قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق در نیروگاه هستهای نسبت به فسیلی بطور قابل ملاحظهای کاهش خواهد یافت. بهرحال طی چند دهه گذشته کاهش قیمت سوختهای فسیلی در بازارهای جهانی ، سبب افزایش هزینههای ساخت نیروگاههای هستهای به دلیل تشدید مقررات و ضوابط ایمنی ، طولانیتر شدن مدت ساخت و بالاخره باعث ایجاد مشکلات تأمین مالی لازم و بالا رفتن قیمت تمام شده هر واحد الکتریسیته در این نیروگاهها شده است.

از سوی دیگر بنظر میرسد که بیشترین اعتراضات و مخالفتها در زمینه استفاده از انرژی اتمی بخاطر وقوع حوادث و انفجارات در برخی از نیروگاههای هستهای نظیر حادثه اخیر در نیروگاه چرنوبیل میباشد، این در حالی است که براساس مطالعات بعمل آمده احتمال وقوع حوادثی که منجر به مرگ عدهای زیاد بشود نظیر تصادف هوایی ، شکسته شدن سدها ، انفجارات زلزله ، طوفان ، سقوط سنگهای آسمانی و غیره ، بسیار بیشتر از وقایعی است که نیروگاههای اتمی میتوانند باعث گردند.

به علت پلوتونیوم اضافی که در سطح جهان وجود دارد نخستین مخلوطهای مورد استفاده آنهایی هستند که مصرف در آنها منحصر به پلوتونیوم است.

بنابراین، منع مصرف مواد مخدر جرایم مرتبط با مواد مخدر را افزایش میدهد. با توجه به شرایط موجود چنانچه از لحاظ اقتصادی هزینههای فرصتی فروش نفت و گاز را با قیمتهای متعارف بین المللی در محاسبات هزینه تولید (قیمت تمام شده) برای هر کیلووات برق تولیدی منظور نمائیم و همچنین تورم و افزایش احتمالی قیمتهای این حاملها (بویژه طی مدت اخیر) را براساس روند تدریجی به اتمام رسیدن منابع ذخایر نفت و گاز جهانی مد نظر قرار دهیم، یقینا در بین گزینههای انرژی موجود در جمهوری اسلامی ایران ، استفاده از حامل انرژی هستهای نزدیکترین فاصله ممکن را با قیمت تمام شده برق در نیروگاههای فسیلی خواهد داشت.