بیانات در آخرین دیدار رئیسجمهور و هیئت دولت دوازدهم

111- تعداد بیكاران در دولت اصلاحات : از 1.4 میلیون نفر در سال 76 به 2.675 میلیون نفر در سال 84 (1.275 میلیون نفر افزایش، 91 درصد رشد). 88- تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه فعالیت از 400 هزار واحد در سال 84 به بیش از 2 میلیون واحد در سال 91 رسیده است. امروز، مظهر سلطه جهانی آمریکاست که سعی دارد با ایجاد نظم نوین در جهان، ارزشهای لیبرال دموکراسی را به دنیا تحمیلکرده و در قالب یک قدرت برتر، با پایمالکردن حقوق کشورهای مستقل، منافع خود را تأمین نماید.

در این سالهائی که دولت نهم و دولت دهم بر سر کار بودند تا امروز، گفتمان انقلاب و ارزشهایانقلاب و چیزهائی که امام به آن توصیه میکردند و ما آنها را از انقلاب آموختیم، خوشبختانه کاملاً برجسته شده: مسئلهی سادهزیستی مسئولان، استکبارستیزی، افتخار به انقلابیگری. واقع گرایی نوکلاسیک عنوانی است که به مجموعه­ای از آثار در روابط بین­الملل داده می­شود که در تبیین سیاست خارجی و فراتر از آن، در توضیح روابط بین­الملل، از بسیاری از بینش­های واقع­گرایی استفاده می­کنند و برآنند که گستره و بلندپروازی سیاست خارجی یک کشور در وهله نخست ناشی از جایگاه آن در نظام بین­الملل و به­ویژه توانمندی­های آن در حوزه نظامی است؛ اما در عین حال تأکید دارند که ﺗﺄﺛﻳر این توانمندی­ها بر سیاست خارجی غیرمستقیم و پیچیده است؛ زیرا فشارهای نظام باید از طریق متغیرهای میانجی در سطح واحدها ترجمه شوند؛ به همین دلیل است که آن­ها نوکلاسیک­اند.

اگرچه جبههی مقاومت فاقد هویت سازمانی است، اما بهعنوان بخشی از واقعیت راهبردی ایران و امنیت منطقهای محسوب میشود. 139- طبق آمارهای جهانی شاخص توسعه انسانی در ابتدای دولت نهم 0.685 بود كه در پایان دولت دهم به 0.742 رسید و ایران در ردیف كشورهای با توسعه بالا قرار گرفت. 84- سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به مخارج جاری دولت یكی از شاخص های بسیار مهم برای بررسی وضعیت فعالیتهای مالی دولت است.

140- طبق آمارهای جهانی در 8 سال دولت احمدی نژاد شاخص بهداشت از 0.81 به 0.839 رسیده و شاخص درآمد سرانه نیز از 0.665 به 0.69 ارتقا پیدا كرده است. این را توجه داشته باشید که یکی از عوامل گرایش مردم به دولت، همینهاست؛ یعنی مردم به این ارزشها اهمیت میدهند.

این کتاب حاصل چند پژوهش مستقل، سه مقاله و تز دکترای نویسنده محسوب میشود که نشان دهد مؤلفههای اقتصاد سیاسی جهانی با ایجاد محدودیت، تهدید، زیان یا ایجاد فرصت و منافع مشترک: در عرصه اقتصاد با متأثر کردن نظام، ساختارها، روندها و عوامل اقتصاد ملی؛ در عرصه سیاست از طریق متحول ساختن ماهیت، عناصر، ساختارها و ابزارهای قدرت و ایدئولوژی دولت؛ در عرصه فرهنگ از طریق جهانشمول یا مکدونالدیزه کردن ارزشها، باورها، کنشها و هویت ملی در کشورها و نهایتاً، در عرصه امنیت با تغییر اهداف، الگوها و راهبردهای تأمین امنیت ملی کشورها از طریق دو فرایند جهانیشدن اقتصاد و ایجاد وابستگی متقابل نامتقارن و با محدود و مشروط کردن حق انتخاب کشورها، سیاست خارجی آنها را تحتتأثیر قرار داده است.

خصومت غیرمنطقی حاکمیت دموکرات آمریکا فراتر از روسیه به دولتهای دموکراتیک و محافظهکار دیگر در لهستان، مجارستان نیز کشیده شده است که بایدن آنها به عنوان رژیمهای توتالیتر یاد میکند. در جلسۀ کمیسیون امور کوچی ها به ریاست حبیب الرحمن افغان واشتراک جماهیرانوری وزیرامورمهاجرین ، نماینده وزارت خارجه و نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روی مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان ، بیجا شدگان داخلی ، توزیع کارتهای مهاجرت ، موضوع تعلیم وتحصیل فرزندان مهاجر در کشورهایی که اقامت دارند ، بازگشت آبرومندانه ، اسکان مجدد آنها ، اعمارشهرک ها ، توزیع عادلانۀ زمین وخانه درشهرک ها به مستحقین بحث گفتگوصورت گرفت .

سرانه مالكیت خودرو در ایران در ابتدای سال 84 برابر با 90 دستگاه بود كه اكنون به بیش از 200 دستگاه رسیده است. 44- تعداد انواع خودرو تولید شده در دولت های نهم و دهم (91-84) به بیش از 10 میلیون و 221 هزار دستگاه رسیده است حال آنكه مجموع خودروهای تولید شده در 8 سال دولت اصلاحات (83-76) اندكی كمتر از 3.5 میلیون دستگاه بوده است.

از این تعداد 61.2 درصد در دولت احمدی نژاد، 26.5 درصد در دولت اصلاحات و 12.3 درصد در دولتهای اول تا ششم ساخته شده است. 45- یكی از استانداردهای جهانی در زمینه خودرو، تعداد خودروی موجود در كشورها برای هر هزار نفر یا سرانه مالكیت خودرو است. در سال 1385 سرانه مصرف سیمان حدود 510 كیلوگرم بوده كه در سال 91 به یك هزار و 18 كیلوگرم رسیده است.

106- میزان مصرف سیمان از برخی جهات بیانگر روند رشد اقتصادی و پیشرفت كشور نیز می باشد. مشاور امنیت ملی آمریکا به روسیه هشدار داد در صورتی که به اوکراین حمله کند، پیامدهای اقتصادی شدیدی در انتظار مسکو خواهد بود.

برای مثال، تونی بلینکن نامزد بایدن برای وزارت امور خارجه آمریکا که نزدیک به دو دهه به وی مشاوره داده است و سابقه خدمت در کمیته روابط خارجی سنا که بایدن در دهه ۱۹۹۰ ریاست آن را بر عهده داشت، دارد. در حال حاضر، مذاکرات ادامه دارد و ما هم مسلما مشتاق پیشبرد مسیر دیپلماتیک هستیم.

«سالیوان» پیش از پیوستن به تیم «هیلاری کلینتون» در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶، مشاور امنیت ملی «جو بایدن» معاون رئیسجمهور آمریکا بود و البته در گفتوگوهای ابتدایی و محرمانه با طرفهای ایرانی درباره مذاکرات هستهای در عمان، هم حضور داشت. هماوردی ایران و آمریکا یک هماوردی راهبردی است و یک دعوای سیاسی و تاکتیکی نیست که با رفتن این دولت یا آمدن آن فرد در آمریکا حلوفصل فوری و ریشهای شود.

یکی از ضعفهای جدی در بررسی سیاست خارجی ایران بیتوجهی به پیوستگی و ارتباط سیاست خارجی با سیاست داخلی است. 66- از سال 1380 تا پایان سال 91 ارزش كل خدمات فنی و مهندسی صادر شده از كشور به بیش از 22 میلیارد و 930 میلیون دلار می رسد كه 10 درصد (معادل با 2.3 میلیارد دلار) در دولت دوم اصلاحات و90 درصد (معادل با 20.6 میلیارد دلار) در دولت های نهم و دهم صورت گرفته است.

در دولت احمدی نژاد از 518 میلیارد دلار درآمد نفتی بیش از 52 میلیارد دلار (10 درصد) در صندوق توسعه ملی به دولت یازدهم منتقل می شود. بله، تنها راه تغییر، صندوق رأی است. 53- در آغاز دولت نهم تنها یك تعاونی دانش بنیان در خصوص فناوریهای نوین وجود داشت كه در حال حاضر با رشدی چشمگیر به 65 مركز رسیده است.

58- تا قبل از شروع به كار دولت نهم تنها 2 هزار و 80 روستا از نعمت گاز برخوردار بودند كه با تلاش دولتهای نهم و دهم 12 هزار و 220 روستای دیگر به شبكه سراسری گاز متصل شدند.

به گزارش ایکنا، صلاح زواوی، سفیر فلسطین در ایران به مناسبت نخستین سالروز شهادت فرماندهان مقاومت، سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و ابومهدی المهندس، نائبرئیس سازمان حشدالشعبی عراق، با ارسال پیامی تصویری به ایکنا، حاج قاسم سلیمانی را نماد مکتب جاویدان جهاد و حماسه توصیف کرد که نهتنها با فقدان ایشان این مکتب به پایان نرسیده بلکه تا تحقق عزت، کرامت و آزادی کامل فلسطین و اقامه نماز در مسجد مبارک الاقصی، ادامه خواهد داشت.

110- براساس گزارش مر كز آمار ایران از سال 1376 تا پایان 91 بیشترین میزان نرخ بیكاری در كشور در سالهای 79 و 80 با میزان 14.3 درصد به ثبت رسیده است. این شعار، بسیار باارزش است؛ انشاءاللَّه به این شعار پایبند بمانید و این تلاش را جدیتر، بیآسیبتر و واقعیتر کنید؛ چون گامی بلند خواهد بود در راه رسیدن به آن هدفها؛ و همانطور که عرض کردم، رسیدن به آن هدفها مردان خودش را میخواهد.