راز تورمی دولت روحانی

بر اساس دیگر مفروضه نئورئالیسم مبنی بر اینکه دولتها اصلیترین بازیگران نظام بینالملل هستند و نهادهای بینالمللی، دارای تأثیر مستقل و قدرت اندکی هستند میتوان این چندین تبیین نمود که نقش سازمانهای بینالمللی به مراتب در حل معضلات بینالمللی در دوران ریاست جمهوری ترامپ با توجه به جایگاه آمریکا در نظام بینالملل تضعیف خواهد شد. ایران و عربستان همواره بهعنوان دو کشور و دو قدرت تأثیرگذار جهان اسلام در منطقه خاورمیانه و خلیجفارس مطرح بودهاند.

این موضوع به صورت یک صحنهی سنجش میزان قدرت ایران و میزان قدرت آمریکا درآمد و مقامات آمریکا را بهشدت نگران کرد. وزیر اقتصاد سوریه در این دیدار به تشریح قانون سرمایه گذاری در سوریه پرداخت که محیط مناسب و جالب توجهای را در مرحله بهبود و بازسازی ایجاد میکند و همچنین سرمایه گذاران را به ایجاد پروژه در همه زمینهها تشویق خواهد کرد.

محمود احمدینژاد در جمع خبرنگاران خراسان جنوبی در حالی که خراسان جنوبی را ترک میکرد، با اشاره به سؤال یکی از خبرنگاران پیرامون سیاستهای دولت برای ایجاد اشتغال در کشور اظهار داشت: ایجاد اشتغال خود یک سیاست بوده و از امور در اولویت برای جوانان کشور است. غیبت سه عامل در دولت دوم روحانی موجب شد سرنوشت او دولتش کامل دگرگون شود رئیس جمهوری که با 24 میلیون رای انتخاب شد و رکورد دار آرا از مردم بود با کمترین میزان محبوبیت در دوره دولتمردی به کار خود پایان داد.

او افزود: به نظرم نوعی توافق در منافع مشاهده میشود، اما این موضوع به برطرف کردن نگرانیهایی که ما داریم، بستگی دارد. در عراق یا جای دیگر، این موضوع بررسی نشده است. کارشناسان مسائل بین المللی می گویند روند تغییراتی که در روابط کشورهای عربی با سوریه مشاهده می شود، به خواست آمریکا یا همین کشورهای عربی نبوده، بلکه ثمره خون مردم سوریه و پایداری آنها بوده که دیگران را وادار کرد خاضعانه به سمت سوریه بازگردند.

در حالی که نظریههای کنش صرفاً با یک بازیگر (یا کنشگر) درون نظام بینالملل سروکار دارند. در همین راستا ایران و عربستان طی یک سال اخیر گفتوگو و مذاکرات را برای برقراری ارتباط مجدد از سر گرفتند و چندی پیش مقامات رسمی دو کشور از روند مذاکرات ابراز رضایت کردند. تا جایی که آقای هاشمی رفسنجانی دوست دولت هم فکر میکرد که این تلفن از قبل برنامهریزی شده بود و همین تصور را هم منتقل کرده بود اما واقعیت این نبود، واقعیت اشتیاق دولت آمریکا بود نه شادی هیئت ایرانی!

روحانی ۶ سال بعد از این گفتگو، درباره نقش مشاورانش اینگونه توضیح میدهد: «مشاورین و همراهان من در سفر نیویورک من را قانع کردند که برای پیشرفت در مذاکرات، جواب تلفن رئیس جمهور آمریکا بدهم. تاکنون به نتیجه ملموسی در این مذاکرات نرسیدهایم، اما پیشرفت کافی که به ما اجازه حرکت به جلو را بدهد، داشتهایم. کارشناسان خاطرنشان می کنند که جنگ علیه سوریه اهداف بزرگی داشت اما نتیجه آن خلاف این اهداف بود و هیچ سودی برای آمریکا و اذنابش نداشت، لذا ناچار شدند که در رویه خود تجدیدنظر کنند.

کارشناسان با اشاره به چراغ سبز آمریکا به دولت های عربی برای احیای روابط با دمشق، تاکید می کنند که جنگ علیه سوریه حمایت مالی خود را از دست داده است. دیپلماسی عمومی و جنگ روانی ابزار اصلی آمریکا برای مدیریت جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران و ابزاری برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران تلقی میشود (آهنگری،1390:54).

ثروت ۹۰ تا ۴۴۰ میلیون دلاری امروز جف زاینتس نسبت به زمانی که در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار به عنوان معاون رئیس دفتر مدیریت و بودجه به کاخ سفید اوباما پیوست و دارایی کل خود را بین 45.2 تا 205.7 میلیون دلار گزارش کرد، بیش از ۲ برابر شده است.

اگر دیپلماسی را «فن مدیریت تعامل با جهان خارج» توسط دولتها بدانیم، ابزارها و سازوکارهای متعددی برای اعمال این مدیریت میتوان به کار گرفت. این به ما اجازه میدهد تا به روابطی عادی با همسایه خود ایران برسیم.

کشوری مسلمان که همسایه ایران است و طی سالهای اخیر بنا بر دلایل متعدد که در ادامه به آنها اشاره میکنیم ارتباط خود را با ایران قطع کرده است. در این حضور طولانی مدت، مادر لبنانی الاصل سلام، دلال الاعرج، درگذشت و در بهشت زهرای تهران دفن شد.مدت طولانی سفارت صلاح در ایران او را به مقدم السفرا مشهور کرده بود با این حال روز پنجشنبه ۱۶ دی ماه ماموریتش پایان یافت و روز شنبه دخترش به این سمت منصوب شد.

اسرائیل روز دوشنبه ۳۱ ژانویه خواستار عدم انتشار گزارش حقوق بشری سازمان عفوبینالملل شده است. این اظهارات مقامهای آمریکایی با اطمینان بیشتری به نسبت اظهارات روز پنجشنبه باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا که گفته بود، “امکان” دخیل بودن بمبگذاری در از بین رفتن هواپیمای مسافربری متروجت پرواز 9268 روسیه وجود دارد، مطرح شدهاند. «هانی الجمل»، کارشناس مسائل سیاسی و منطقه ای عربی معتقد است که از دلایل بازگشت روابط امارات وسوریه در حال حاضر، تمایل امارات برای از بین بردن قانون (سزار) است.

جایگاه و تأثیرگذاری این کشور در منظومه کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیجفارس و جایگاه این کشور در جهان اسلام و اقتصاد جهانی، بهویژه در تأمین درصد بالایی از انرژی جهان صنعتی قابلتشخیص است.

سی و خرده ای از اقتصاددانان اگر اشتباه نکنم 60 درصد پیش بینی کرده بودند، یکی از اقتصاددان های دیگر بالای 100 درصد پیش بینی کرده بود ولی من قائل به این بودم که ما با سازماندهی تامین مالی دولت به شدت می توانیم این را کاهش دهیم. وزارت برق سوریه همچنین تصریح کرده بود این مسافت بخش اساسی اتصال خطوط برق شمال امّان به جنوب دمشق است و بازسازی آن به بیش از 12 میلیارد لیره نیاز دارد.

اقدامی که با واکنشهای انتقادی فراوانی رو به رو شد. امروز آمریکا مصداق اتمّ و کامل استکبار است و در مقابل دشمنیها و زورگوییهای او نباید تسلیم شد. نباید تلاش کنیم تا فرهنگ دیگری را تغییر دهیم. محاصره کنندگان سوریه پیش از این به دلیل وجود حمایت مالی از پرداخت هزینه این محاصره در امان بودند اما اکنون ناچار به پرداخت این هزینه اند، لذا تلاش می کنند که از زیان های خود بکاهند.

از سوی دیگر الخلیج آنلاین در گزارشی درباره روابط امارات و سوریه آورده است: پس از آنکه بیش از 10 سال روابط دیپلماتیک و اقتصادی بین سوریه و برخی از کشورهای عربی متوقف شده بود، اخیرا برخی کشورهای عربی روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود با سوریه را به تدریج از سرگرفتند.

وی اشاره دارد که امارات از تلاشها برای صلح بین نیروهای حاضر در خاک سوریه و همچنین برخی گروههای معتدل برای گفتوگوی سیاسی مجدد در داخل کشور حمایت کرده است.

خبرگزاری رسمی سوریه نیز در این خصوص گزارش داد که دو طرف در این مذاکرات درباره مسائل اقتصادی دارای اهمیت مشترک از جمله توافق بر سر تشکیل مجدد و احیای شورای مشترک تجار سوری و اماراتی با هدف تشویق مبادله تجاری، سرمایه گذاری و همکاری اقتصادی بین دو کشور رایزنی کردند. همچنین حساسیت عربستان نسبت به افزایش نقش ایران و شیعیان در عراق از این زاویه اهمیت مییابد.