روزنامه تجارت: جذب سرمایه خارجی کلید رشد اقتصادی

اگر موضوع تفاهم نامه، مشارکت در انجام پروژه ای خاص باشد، حتما باید از طرف مقابل، تعهد حسن انجام کار به همراه ضمانت اخذ گردد. وی که پیش از این با بنیاد «تامسون رویترز» همکاری داشته به «همکاری با موسسات معاند و مشارکت در فعالیتهای براندازی نرم» متهم شده است. وی درباره ابلاغیه همکاری در بخش فضایی بین ایران و روسیه هم گفت: مذاکرات موافقتنامه همکاری های قضایی بین ایران و روسیه انجام شد و به مرحله نهایی رسید و از جانب ایران تصویب شد و باید روس ها هم در این زمینه نظر خودشان را بدهند. از وین خبر میرسد که اساس این تضمین از سوی طرف غربی پذیرفتهشده است، اما در مورد سازوکار تضمین شاخصها و ملاکهای تضمین باید گفتوگوهایی بین طرفین انجام شود تا چارچوب توافق در این زمینه هم فراهم شود.

  • تحریم ها مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروه های فوق
  • اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهاد های
  • Bush, V. (1945). Science: The Endless Frontier (National Science Foundation, Washington DC)
  • ماده پنجم: ارائه خدمات و استفاده از خدمات
  • حفظ حقوق بازنشر مطالب با ذکر نام جهاد دانشگاهی

خدمات خاصی که ارائه نمیشوند نیز باید به طور واضح تعریف شوند تا از سردرگمی در امان بمانید و فضای فرضیههای آینده را برای طرفین توافق از بین ببرند. در این راستا به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای و حصول توافق بین ایران و کشورهای غربی، برداشته شدن قریب الوقوع تحریمهای هستهای بینالمللی علیه ایران، موضوعی نویدبخش برای برقراری تعاملات بینالمللی و به تبع آن رفع محدودیتها است. من شاهدم که اگر به موقع عمل میکردیم هم میتوانستیم یک قطعنامه قوی درست کنیم و آن را برای روز مبادا ذخیره کنیم و هم میتوانستیم این پاتک سیاسی را خنثی کنیم، ولی آن طور تصویب شد و الزامآور هم بود.

2.موارد ارتقا و به روز رسانی. دوره اطلاع (به طور مثال از سه روز قبل اعلام کنید) برای هر دو طرف باید تعیین شود. بدان معنا که اگرچه یک شرکت میتواند SLA مشتری محور با هر یک از مشتریان خود داشته باشد، اما ممکن است یک SLA جداگانه نیز بین بخشهای مختلف ( برای نمونه بازاریابی و فروش) خود در نظر بگیرد. یک توافقنامه در سطح سرویس خدمات (SLA یا service-level agreement) قراردادی است بین ارائهدهنده خدمات و مشتریانش، صورت میپذیرد. SLA و کلیه شاخصهای اصلی عملکرد تعیین شده (KPI) باید مرتبا بررسی شوند. خودشان می گویند ما تضمین بازگشت نداده ایم، یک مقام وزارت خارجه آمریکا بعد از اعلام خبر رفع تحریم، موضع اصلی ایالات متحده را اعلام کرده و گفته است که اقدام انجام شده فقط برای تسهیل در مسیر گفت وگوهای فنی صورت گرفته و نباید به عنوان سیگنالی برای بازگشت ایالات متحده به برجام تفسیر شود.

بسیاری از ارائه دهندگان خدمات برای ایجاد شرایط و ضوابط عمومی که در آن با مشتریان کار میکنند، توافق نامه خدمات اصلی (a master service agreement) را ایجاد میکنند. واکنش امیرعبداللیهان و شمخانی به معافیت تحریمی جدید را مورد تاکید قرار داده و در گزارشی به قلم ساناز نفیسی نوشته: «برخی از ناظران میگویند تصمیم اخیر بایدن و بازگشت معافیتها میتواند موجب شود تا با آغاز رایزنیها، زمینه برای توافق خوب فراهم شود. تشخیص این موضوع با استفاده از لاگ ثبت شده در سیستم و بر عهده سرونو خواهد بود. طبیعی است که ایران با درنظر گرفتن چنین پیشینهای، اینک که «بایدن» تصمیم به بازگشت به برجام گرفته است، خواهان رفع تحریمها و امکانسنجی اثرگذاری آنها بر منافع ملی کشورمان در یک فرایند راستی آزمایی باشد و صرفاً به یک امضای روی کاغذ اکتفا نکند.

هدف مذاکراتی ایران مبنی بر لغو مؤثر و پایدار تحریمها با برجام محقق نخواهد شد. مواضع بحثبرانگیز امریکاییها پیرامون برجام امری نیست که بتوان، چالشهای فراروی آن را به صرف اراده این کشور در رفع تحریمها منحصر کرد. رسانههای خارج از کشور در حالی مدعی تاراج ایران به دست چین هستند که صاحبانشان روابط تجاری گستردهای با چین دارند. برخی از نمونههای کسب و کارهایی که SLA ایجاد میکنند شامل ارائهدهندگان خدمات فناوری اطلاعات، ارائهدهندگان خدمات مدیریت و همچنین ارائهدهندگان خدمات رایانش ابری و اینترنت است. تصور میشود که SLAها از ارائهدهندگان خدمات شبکه نشات گرفتهاند اما اکنون به طور گستردهای در طیف وسیعی از زمینههای مربوط به IT مورد استفاده قرار میگیرند.

سازمانهای فناوری اطلاعات شرکتی، به ویژه آنهایی که از مدیریت خدمات فناوری اطلاعات استقبال کردهاند، در ارتباط با مشتریان داخلی خود – کاربران در بخشهای دیگر شرکت – SLAها را وارد میکنند. دولت سیزدهم اهل معجزه نیست؛ اما پیشرفت متوازن را بر اساس فرصتها و مزیتهای هر شهرستان که در سند ملی آمایش آمده، پیگیری خواهد کرد؛ به عبارت دیگر نهتنها خبری از پولپاشی نیست بلکه منابع صندوق پیشرفت و عدالت که فقط بخشی از آن صندوق توسعه ملی تأمین میشود، اهرمی خواهد بود برای به حرکت درآوردن سرمایههای مردم در اقتصاد آن هم مبتنی بر سند ملی آمایش. در واقع تفاهمنامه بیانگر توافق دو یا چندجانبه میان طرفین است که برای همگرایی در رسیدن به ارادهای مشترک و فراهم کردن بستر انعقاد قرارداد در آینده منعقد میشود.

این بخش اول اصول توافقنامه، شامل طرفین درگیر، تاریخ شروع و معرفی کلی خدمات ارائه شده را بیان میکند. هفته گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس، بخش دوم پیشنویس اصلاح قانون بازار سرمایه را منتشر کرد که این با واکنشهای مثبت و منفی فراوانی مواجه شد. آقای جلالی درباره ورود واکسن از روسیه به ایران هم افزود: در موضوع واکسن؛ بحث خرید از روسیه بود که خرید اولیه ما یک میلیون تا دو میلیون دُز بود و خرید دوم ما حدود 60 میلیون دُز است ولی روس ها بیشتر در تولیدات مشترک حساب می کردند چرا که ظرفیت تولیدی خودشان خیلی بالا نیست.

آقای جلالی افزود: تولید مشترک واکسن اسپوتنیک در داخل ایران آغاز شده و امیدواریم ظرفیت آن افزایش پیدا کند و ما می توانیم در قالب قراردادی که با روس ها داریم، آنچه که در داخل تولید می کنیم را به مصرف داخلی خودمان برسانیم. آقای کامبیز میرکریمی نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: ایران یکی از منضبط ترین کشورهای جهان در رابطه با موافقتنامه های تجارت آزاد با کشورهای همسایه است. آقای میرکریمی ادامه داد: با نرخ گذاری که بانک مرکزی داشت و موضوع سامانه نیما و سخت گیری هایی که انجام شد؛ یک مقدار به تجارت آزاد ما لطمه زد.