طرح تازه مجلس درباره اینترنت و فضای مجازی؛ مصونیت یا محدودیت؟

کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آمادهاند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون مجلس خبرگان پاسخ دهند. وی درباره چهارمین اهرم نیز گفت: «در نهایت یک تهدید نظامی معتبر باید روی میز باشد. مهم این است که نامزدها بتوانند مردم را قانع کنند، مردم را به این نتیجه برسانند که این آقا یا این اشخاص میتوانند کشور را اداره کنند، مدیرند، مدبّرند، باصداقتند؛ باید صداقت افراد شناخته بشود و کسانی باشند که دردهای جامعه را بشناسند.

  • پایان غیررسمی مرحله گروهی لیگ فوتسال زنان
  • شانس قهرمانی
  • چند رسانه ای
  • اعلام قیمت مرغ قطعه بندی تا پایان سال

همیشه همین حرفها را میزدند نسبت به اشخاص مختلف. کشاورزِ تولیدکنندهی پیاز یا تولیدکنندهی سیبزمینی زحمت میکشد، بعضی از اشخاص و سیاستها او را به خاک سیاه مینشانند؛ سود زحمت او را دلّال میبرد، به او چیزی نمیرسد. حتماء بابای ملت قبل از اینکه افغانستان را برای همیشه وداع کند , راجع به ایشان به کرزی صاحب سفارش نموده بودند , ورنه به دماغ جند هم نمیرسد که داکتر قلب را باید وزیر خارجه کشور چون افغانستان که تا خرخر ه در جنگ و فساد سیاسی غرق است ساخت .

علاوه بر اینکه شما کارشناسی میکنید، در دولت هم کارشناسی شده؛ بعلاوه وقتی که لایحه باشد، چون مجری دولت است و او میخواهد اجرا کند، طبعاً با موافقت بیشتری اجرا خواهد شد؛ این هم یک مطلب. وقتی قوانین این جور متراکم شد، آن کسی که میخواهد از زیر قانون مصوّب شما فرار کند، میگردد در آن قوانین، یک راه فراری پیدا میکند؛ این است دیگر. به همین جهت رفتهرفته اصلاحطلبان از دستگاههای اجرایی و قانونگذاری کنار گذاشته شدند.علیالقاعده وقتی این محدودیتها صورت میگیرد، ما شاهد آن دسته از فعالیتهایی که توسط اصلاحطلبانی که قبلا فرصتهایی در اختیارشان بوده و ظهور و بروز پیدا میکرده است، نخواهیم بود. میگویند هر گاه کار بغیراز اهل آن داده شود قیامت میشود وعلایم آن فساد اداری که شامل رشوت، زور گوئی ، قبیله پرستی ودیگر فحشاء بوده که بچشم سر شاهد آن بودیم وهستیم . روی آن طرح یا آن لایحه که در اختیار شما قرار میگیرد، بنشینید مطالعه کنید، فکر کنید؛ احیاناً اگر چنانچه دسترسی دارد، با افرادی که صاحبنظرند مشورت بکنید تا این سطح کارشناسی بالا برود.

شورای نگهبان دشمنانی دارد، دشمنان جدّیای دارد، این حالا یک فرصتی شده که انتقام بگیرند. مسئلهی بعضیها این است که یکی از نامزدها به نظرشان دارای صلاحیّت بوده و او احراز صلاحیّت نشده؛ ناراحتند که چرا آن کسی را که ما میدانیم صلاحیّت دارد، شورای نگهبان احراز صلاحیّت نکرده. البتّه اینها هم یک جور نیستند، چند نفر ممکن است زید را دارای صلاحیّت بدانند، عمرو را دارای صلاحیّت ندانند -که این زید و عمرو مثلاً احراز صلاحیّت نشدند- آن دیگری ممکن است بعکس، زید را دارای صلاحیّت نداند، عمرو را دارای صلاحیّت بداند؛ بنابراین نقطهی مقابل هم هستند امّا در این جهت هر دو شریکند که از اینکه نامزد مورد نظرشان احراز صلاحیّت نشده ناراحتند. سالهای متمادی؛ حالا در زمان امام (رضوان الله علیه) یعنی در دههی شصت، وضعِ ترکیبِ دولت -ریاست جمهوری و نخستوزیری- جوری بود که این مسائل خیلی در آنجا نمودی پیدا نمیکرد امّا بعد از آنکه قانون عوض شد و ریاست جمهوری رئیس دولت و رئیس اجرائی دولت شد، تا حالا همیشه این جور بوده است که قبل از اینکه انتخابات بشود، تبلیغات دشمن متوجّه به این است که مردم شرکت نمیکنند، در انتخابات ممکن است تقلّب بشود، دست برده بشود و کارهایی مانند اینها بشود.

تبصره – رئیس مجلس میتواند حتی هنگام حضور خود، اداره جلسه رسمی را به ترتیب به عهده نواب رئیس بگذارد. جلسه مشترک فوق الذکر به ریاست رئیس یا یکی از نواب رئیس مجلس و با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی حداقل دو سوم اعضاء حاضر معتبر خواهد بود و مصوبات به اطلاع نمایندگان خواهد رسید. ماده 79 – رئیس جلسه نسبت به نمایندگانی که از موضوع مذاکره خارج می شوند و یا بدون اجازه صحبت می کنند وهمچنین نسبت به نمایندگانی که به واسطه عدم رعایت آیین نامه داخلی یا به انحاء دیگر رعایت نظامات مجلس را نمی نمایند تذکر می دهد. تبصره 2 – برخورداری از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، سابقه خدمت در مقامهای مدیریتی موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 و همطرازان آنان و حداقل بیست سال سابقه کار، از شرایط احراز سمت رئیس و دادستان دیوان محاسبات است. ماده ۲۷. در صورت فوت یا استعفاء هر یک از دبیر، قائممقام و سخنگوی شورا، انتخاب هر یک از آنان در اولین جلسه برای بقیه مدت به عمل خواهد آمد.

به نظر من تولید، آن محور اساسی اقتصاد در کشور است که اگر ما توانستیم تولید را زنده کنیم، اقتصاد کشور جان خواهد گرفت و رو خواهد آمد. امروز هم دارند کاری میکنند که اگر بتوانند، مشارکت مردم را کاهش بدهند؛ اگر چنانچه مردم مشارکت کردند، بگویند که خب این مشارکت شما فایدهای ندارد، معلوم است که مثلاً چه کسی انتخاب خواهد شد؛ بعد از آن هم که یک کسی که از صندوق بیرون آمد -حالا هر کسی- چه مطابق پیشبینی آنها، چه غیر مطابق پیشبینی آنها، خواهند گفت که خب این فایدهای ندارد.

بنده از همهی آن کسانی که وارد میدان نامزدیِ انتخابات شدند، لازم است تشکّر کنم. خب، وظیفهی ما این است که ببینیم خدای متعال از ما چه میخواهد، رضای الهی چیست، آن را دنبال بکنیم.

بنده امیدوارم مردم همّت کنند و خدای متعال لطف کند و این انتخابات مایهی سربلندی کشور، مایهی عزّت کشور انشاءالله باشد. یک توصیهی دیگر رعایت اولویّتها و مسائل اساسی کشور است که من در دیدار سال گذشته برخی از آنها را به صورت فهرست به شما عرض کردم؛(۲) خوشبختانه در برنامههای شما هم اینها واقع شده و مجلس یازدهم دنبال این موارد رفته و همان طور که در گزارشها بود، دنبال کردهاید. آن اولویّتها را جدّاً توجّه کنید، رعایت کنید.

هم اکنون می توانید از آن استفاده نمایید. دشمنان ما از همهی امکانات، استفاده میکنند؛ هم دشمنانمان، هم کسانی در داخل که دانسته یا ندانسته دنبال حرف آنها را میگیرند و تکرار میکنند، و تلاش میکنند که این انتخابات را مایهی سرشکستگیِ ملّت قرار بدهند. سطح کیفی قوانین باید بالا برود؛ باید قانون جوری باشد که سالهای متمادی، مجریان رغبت داشته باشند از این قانون استفاده کنند و به آن پایبند باشند.

من شنیدم گفته شده که نامزدها در مناظرات و در گفتگوها نظر خودشان را در باب فضای مجازی بگویند یا در باب سیاست خارجی بگویند؛ نه آقا، مسئلهی اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و آن دولت نیست؛ مسئلهی اصلی مردم چیزهای دیگر است؛ مسئلهی اصلی مردم بیکاری جوانها است، مسئلهی اصلی مردم معیشت طبقات ضعیف جامعه است، مسئلهی اصلی مردم مافیای وارداتی است که کمر تولید داخلی را میشکند، مسئلهی اصلی مردم سیاستهای غلطی است که فلان جوان مبتکر را که میتواند کار انجام بدهد مأیوس میکند. خب، به شورای نگهبان در این زمینه یک مقداری تحامل(۷) انجام گرفت و بعضیها اعتراض کردند. آقای مهندس بازرگان با من مطرح کردند و گفتند در شورای انقلاب شما نامزد شدهاید. طبق اصل ۹۱ قانون اساسی، فقاهت، عدالت و آگاهی از مقضیات زمان و مسائل روز، شرایط عضویت فقیهان در شورای نگهبان است. افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت نظارت پیشنهاد نماید. تبصره 2 – سازمان اداری مجلس، با رعایت موازین تعیین شده از طرف هیأت رئیسه، برای خبرنگاران جرائد داخلی که طبق قانون مطبوعات اجازه انتشار دارند و برای خبرنگاران خارجی با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارت موقت غیرقابل انتقال صادر می نماید.

سطح کیفی قانون، هم به قوّت قانون است، هم به واقعبینانه بودن قانون است، هم به عملی بودن قانون است، هم به صریح و روشن و بیابهام بودن قانون است، هم به تأویلناپذیر بودن قانون است؛ کیفی شدن قانون به این صورت است.

چرا که مردم الان برای کارهای ضروری شان پول پرداخت میکنند و قدرت خریدشان به شدت کاهش یافته است، مخصوصا طی سه سال گذشته که تحریمها شدت پیدا کرد، کرونا شیوع یافت و محدویتها اتفاق افتاد؛ بنابراین مردم با ضرورت خرید میکنند. رابعا: ضروری است که پس از کسب اطلاع از دستگاه ها با روش کاملا دقیق و محتاطانه اطلاعات بررسی شود، چرا که احتمال دست کاری و جهت دار بودن اطلاعات همیشه وجود دارد. جلسات شورای نگهبان با حضور هفت عضو رسمیت مییابد؛ اما در موارد ضروری یا رأیگیری، نُه عضو باید حضور داشته باشند. ماده 68 – هيأتهاي اجرائي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند از تاريخ تشكيل هيأت اجرائي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات، شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت شكايات در جلسه مشترك هيأتهاي اجرائي و نظارت حوزه انتخابيه به آنها رسيدگي نمايند. با توجه به اصلاح به عمل آمده، اطلاق حکم مذکور در صدر ماده نسبت به مواردی که پیشنویس قرارداد، متضمن انشاء قرارداد است، خلاف موازین شرع شناخته شد.