وظایف و اختیارات شورای نگهبان

34. قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری – مصوب ۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 44. قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی – مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۷ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا. 35. قانون استفاده موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی از معافیتهای گمرکی دانشگاهها – مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

  • مصدومیت عجیب محرمی پیش از بازی ستارگان(عکس)
  • وزارت اقتصاد و دارایی
  • نیکنفس، بهترین بازیکن دیدار هوادار- استقلال
  • با استفاده از تلفن همراه تست کرونا بگیرید
  • شهیدی، حسین، سرگذشت تهران، راه مانا، ۱۳۸۳ش
  • برد پُر گل یاران حسینی در بازی جذاب
  • قانون انتخابات و آییننامه داخلی مجلس خبرگان رهبری
  • خطیبی آقای پاس در جدال منتخب ۹۸ و سرخابیها

قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران – مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 39. آییننامه جمعآوری و فروش کالای ممنوع و غیرمجاز – مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و۲۷ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون اصلاح قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب امرداد ماه ۱۳۲۲ – مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران – مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

32. قانون اصلاح قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه – مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 31. اصلاح تبصره ۴ ماده ۴۰ آییننامه فوقالعاده و هزینه سفر افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی – مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۸ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 36. قانون واگذاری ۲۳۲ هکتار از اراضی منابع ملی شده شمال غرب تهران به شرکت سهامی بیمه ایران – مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۴ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

قانون شرکتهای تعاونی – مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۵ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 41. لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری – مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 33. قانون موافقتنامه همکاری علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی – مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

37. قانون مزایای هنرآموزان و فارغالتحصیلان آموزشگاه فنی الکترونیک – مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۴ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 43. قانون فروش خانههای ساخته شده در نقاط زلزلهزده خراسان به اهالی مناطق مزبور – مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۷ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

38. آییننامه اجرایی ماده ۴ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات – مصوب ۱۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ تیر۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. اساسنامه شرکت سهامی نکاچوب – مصوب ۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 42. قانون خرید فرش ایرانی و سایر اشیای تزیینی برای باشگاهها و ساختمانهای اختصاصی وزارت جنگ – مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون افزایش سهمیه کشور شاهنشاهی ایران در سرمایه موسسه بینالمللی توسعه – مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۴ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

45. قانون اجرای مقررات قانون بازنشسته نمودن کارگران سازمان غله کشور و قند و شکر در مورد کارگران اداره کل گمرک – مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۷ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی ایران – مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 1. قانون امور گمرکی – مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۷ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 40. قانون اختیارات بانک اعتبارات صنعتی – مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

2. قانون انتقال گارد جنگل و منابع طبیعی و گردان مامور حفاظت شرکت ملی نفت ایران از وزارت جنگ به ژاندارمری کل کشور – مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۴ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 46. قانون برقراری و افزایش مستمری – مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۷ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

قانون سازمان دامپزشکی کشور – مصوب ۲ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۴ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. در تاریخ ۹۴.۷.۲۱ حدود ۴ ساعت وقت مجلس درباره کلیات این طرح مصروف شد و تمام ابعاد توافق و طرح مجلس با حضور وزیر محترم خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای محترم شورا باید مطلع باشند که رسیدگی به مسئله هسته ای و توافق در آن چیزی از جنس معاملات متعارف نیست که در نظام به سادگی رخ داده باشد در تصویب این امر، یک وجه ظاهری در صحن مجلس وجود داشت و یک فرآیند طولانی قبل از طرح در مجلس برای بررسی موضوع توافق هسته ای، حدود ۲۰ جلسه در محضر رهبری در زمانهای مختلف تشکیل شد و حدود ۴۰ جلسه به عنوان شورای هسته ای با مسئولیت رئیس جمهور برگزار شد و حداقل ۴ جلسه در شورای عالی امنیت ملی بحث گردید بین دو فراکسیون مجلس نیز جلساتی تشکیل شد و نتیجتا به دلیل اهمیت موضوع و کمبود زمان، با ورود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هدایت دفتر مقام معظم رهبری، دو فراکسیون به نظر واحدی دست یافتند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در احکامی جداگانه، دکتر «حسین اکبریفرد» را به عنوان «سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان» دکتر«احمد لامعیگیو» را به عنوان «سرپرست دانشگاه بیرجند» و حجتالاسلام و المسلمین دکتر «محمد عباسزاده جهرمی» را به عنوان «سرپرست دانشگاه جهرم» منصوب کرد. اگر نخست وزیر بعدی (دکتر باهنر ) به شهادت نمی رسید چه بسا دوران طولانی وزارت خارجه به نام او ثبت می شد اما اقامت او در باغ ملی 4 ماهه بود چون باید روانه پاستور و نخست وزیری می شد. وی افزود: نوزاد متولد شده آقای وزیر چون زودتر از موعد به دنیا آمد، تا مدت ها در دستگاه بود بنابراین هزینه بیمارستان زیاد شد. وی افزود: «ایران یک تهدید جهانی است. خب این هم یک توصیه. شناخته شدهاید؛ مجلس، مجلس انقلاب است، مجلس انقلابی است، دشمنی بعضیها هم به خاطر همین است- این مجلس انقلابی که دارای رویکرد انقلابی و اقبال به ارزشهای انقلاب است، باید نشان بدهد که باکفایت است، برای ادارهی امور تقنینی مجلس دارای کفایت و کارآمدیِ لازم است، میتواند درست ریلگذاری کند.