چنین تبدیلی ، تبدیلات لورنتس میباشد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: «تصاویر اطلاعاتی فضایی نشان داد که به طور فعالانهای، نفت سوریه تحت محافظت نظامیان آمریکایی استخراج و به طور گستردهای به خارج از سوریه صادر شده است».

به سادگی میتوان این تلاطمها را با استفاده از نظریه اقتصاد توضیح داد و درک کرد. ساخت این راکتور پایه اصلی و استخوان بندی تکنولوژی فعلی نیروگاههای اتمی PWR را تشکیل داد. همچنین درارتباط با تولید ناخالص داخلی سرانه یک رابطه معنی دار و مثبت مشاهده می شود که می توان آن را به این شکل تفسیر نمود که که میزان انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن در اکثر کشورهای مورد بررسی به ازای هر واحد درآمد سرانه تولید شده، افزایش چشمگیری داشته است .درنهایت نتیجه می گیریم جوامعی که از سطح توسعه یافتگی اجتماعی بیشتری برخوردارند و دولت های پاسخگوتری نسبت به سایر جوامع دارند دغدغه بیشتری نسبت به مخاطرات زیست محیطی احساس می کنند و انتشار آلودگی در این جوامع کمتر دیده می شود.کشورهای درحال توسعه می بایست با شناخت و مطالعه کامل وضعیت خود درصدد برطرف نمودن ضعف قوانین و مقرارات زیست محیطی تلاش کرده وبا وضع قوانین و مقررات بر آلایندگی بنگاه ها و اعمال دقیق آن روند انتشار آلودگی را مدیریت نمایند.همچنین از طریق بهبود بخش تحقیق و توسعه، زمینه های جایگزینی تکنولوژی های پاک و سازگار با محیط زیست رابا تکنولوژی های مخرب و آلاینده با کمترین هزینه فراهم نمایند، و جریان سرمایه گذاری را به گونه ای مدیریت کنند که افزایش کارایی زیست محیطی آن را در پی داشته باشد.کشورها باید در نقشه راه خود برای بهبود شرایط زیست محیطی خویش، تعمیق دموکراسی وگسترش آزا دی های شهروندی و مدنی را به عنوان یکی از پایه های نهادی و ساختاری جامعه مد نظر داشته باشند.

اما به علت تشدید تحریم ها دوباره از سال ۱۳۹۷ روند کاهشی داشته و به ۲۹،۰۱۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ و در ۴ ماه ابتدایی سال ۹۹ به ۱۳۸۳.۳ میلیون دلار کاهش یافت.

به عنوان مثال کشور انگلستان که تا سال 1965 پیشرو در ساخت نیروگاه اتمی بود، پس از آن تاریخ ، ساخت نیروگاه اتمی در این کشور کاهش یافت، اما برعکس در آمریکا به اوج خود رسید. با توجه به این که داده­های مربوط به شاخص بازده کل از فروردین ماه 1377 در بورس تهران محاسبه و منتشر شده است، لذا قلمرو زمانی مربوط به بررسی رابطه­ی متغیرهای اقتصادی با شاخص بازده سهام، سه ماههی دوم سال 1379 تا پایان سال 1389 (که در آن اطلاعات به صورت ماهانه در نظر گرفته شده است) را در بر میگیرد.

همچنين با جدا کردن شوک هاي مثبت و شوک هاي منفي قيمت نفت به کمک فيلتر هودريک – پرسکات و بررسي جداگانه اثر هر کدام بر رشد اقتصادي، مشاهده مي شود که اثرات شوک هاي منفي قيمت نفت به مراتب بيشتر از اثرات مثبت قيمت نفت مي باشد. هر چه این نرخ به عدد یک نزدیکتر باشد، اثر پاسخ به شوکها و نوسانات دیرتر از بین میرود.

تکملهای که میتوانیم اضافه کنیم این است که مطالعات آماری نشان داده ضریب k در رابطه تراز نقدی، خود تابعی از متغیرهای مختلف است شامل بازده انواع داراییها مانند اوراق قرضه و نرخ بهره و از همه مهمتر تورم انتظاری و سطح درآمد دائمی حقیقی. این رخدادها تصور مردم از درآمد دائمی حقیقی را کاهش داده و تصور از نرخ تورم انتظاری را افزایش و ابعاد جدیدی از عدم اطمینان نسبت به آینده را فراروی مردم قرار داده است.

از سال ۱۹۸۲ میلادی تا سال ۱۹۸۵ میلادی، قیمت نفت به صورت مدوام سالیانه ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد. هیات وزیران به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، آییننامه اجرایی مربوط به ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و شرکت های تابع آنها شرکتهای تابعه نهادهای عمومی غیردولتی را اصلاح کرد.

عرضه پول را فعلا یک کمیت تابع سیاست پولی و داده شده تلقی میکنیم. این ابزار نیز تابع تقاضا برای پول است که بهوسیله ابزارهای اقتصادسنجی برآورد میشود و تاثیر متغیرهای مختلف بر تقاضا برای پول، ازجمله چگونگی تاثیر پول بر سطح قیمتها را نشان میدهد. ابریشمی و همکاران (1387) در مطالعه­ خود، به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی برخی کشورهای پیشرفته صنعتی شامل نروژ، انگلستان، کانادا که جزو کشورهای خالص صادرکننده نفت می­باشند، با داده­های فصلی طی دوره 1999- 1988 پرداخته­اند.

در گذشته در کشور ما هم مطالعات آماری متعددی در این باب انجام شده (از جمله توسط دکتر داود سوری، دکتر ناصر خیابانی و اینجانب و دیگران) که جهت تاثیر متغیرهای اقتصادی را در همان جهت عمومی که تئوری پیشبینی میکند نشان میدهد، اما اندازههای تاثیرانگیزی کمیتهایی مثل تورم انتظاری و درآمد دائمی متفاوت است.

در این شرایط مردم به این نتیجه میرسند که با توجه به این تغییرات میزان نقدینگی متورم در دست آنان بیش از آن نسبتی است که با واقعیتهای اقتصادی (یعنی آن تصوری که از درآمد دائمی و نرخ تورم انتظاری و سایر شرایط حاصل شده) همخوان باشد. ملاحظه میشود ادعاهای اقدامات ثباتبخش دولتی هم اگر بر تورم انتظاری و درآمد دائمی اثر نداشته باشد که معمولا ندارد، این جابهجایی پول و دارایی تا برقراری تعادل تراز نقدی ادامه خواهد یافت و آنگاه است که آرامشی تا دور بعد ظهور میکند.

مورک، شوک­های نفتی را بر حسب تغییرات قیمت نفت تعریف کرده است، درحالی­که در این مطالعه، از تغییرات درآمدی به جای تغییرات قیمتی استفاده می­شود. برای برآورد θ از بهینه­سازی استفاده می­شود تا لگاریتم احتمال شرطی با بکارگیری مقدار اولیه ، حداکثر گردد. به طوری­که مقدار st 1 و 2 بوده و به ترتیب نشان­دهنده دوره قبل و بعد از تغییر yt است.

مقدار ضریب تورم3.70- می باشد که نشان می دهد، چنانچه تورم یک درصد افزایش یابد، میزان ارزش کل سهام معامله شده در کشورهای منتخب 3.70 درصد کاهش خواهد یافت که این امر وجود رابطه منفی میان تورم و ارزش کل سهام معامله شده در کشورهای منتخب را تأیید می کند. در چند سال اخیر و خصوصا سالجاری عدهای به اظهارنظرهایی میپردازند مانند موارد ردیف شده در بالا که برای آن بررسی خاصی انجام ندادهاند و مبنایی بهدست نمیدهند و شاید این اظهارنظرها به کاهش سردرگمی در مورد شرایط اقتصادی کمکی نکند.